GIMP_გრაფიკული რედაქტორი

GMIP წარმოდგენს ღია კოდზე დაფუძნებულ პროგრამას და ვრცლედება თავისუფალი ლიცენზიით. იგი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას გამოსახულებების დასამუშავებლად, როგორც სამოყვარულო ასევე ნახევრად პროფესიონლური სამუშაობისათვის, მაგ. სურათების დამუშავება, გრაფიკული კომპოზიციებისა და კოლაჟებს, ასევე ვებ გვერდის ელემენტების შექმნისათვის. GMIP_ი თავისი შესაძლებლობით საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გვერდი აუაროს რასტრული გრაფიკისთვის განკუთვნილ ძვირადღირებულ პროგრამებს.
ინსტრუმენტს Text, მისი არჩევა შესაძლებელია ინსტუმეტზე A -ზე დავაწკაპუნებთ, ან გამოსახულების ფანჯრის მენიუს ზოლზე, Tools და ავირჩიოთ A_Text. font ჩამონათვალში ვირჩევთ სასურველი შრიფტი, ზომის ველში შრიფტის ზომა, შრიფტის ფერიც შეგვიძლია ავირჩიოთ ველში Color, შემდეგ დავაწკაპუნოთ გამოსახუელბის ფანჯარაში და დავწეროთ ტექსტი, შეგვიძლია ტექსტი გადავაადგილოთ ინსტრუმეტი Move გამოვიყენოთ, ან Alignment გავასწოროთ ტექსტი სასურველ პოზიციაზე. შესაძლებელია ტექსტების დაწერა სამ განზომილებაში (3D), ამ შემთხვევაში კონკრეტულ მაგალითზე გაჩვენებთ სამ განზომილებაინი ტექტსი შექმნას. მაშ ასე, მაუსის მარჯვენა დავაწკაპოთ ტექსტის ფენაზე და ავირჩიოთ Discard text information, ამის შემდეგ გავაკეთოთ ფენის დუბლირება დავაწკაპუნოთ ღილაკზე duplicate და შემდეგ დროებით გავთიშოთ ზედა შრე, დავაწკაპუნოთ თვალის გამოსახულების მქონე ღილაკზე, დავბრუნდეთ შუა ფენაზე და გადავიდეთ გამოსახუელების ფანჯარის მენიუს ზოლზე, ვირჩევთ Filters და ავირჩიოთ Blur და გადავდივართ Motion Blur, აი სწორედ აქედან შეგვიძლია ჩვენ ტექსტი გადავაკეთოთ სამ განზომილებაში, გამოსულ ფანჯარაში ავირჩიოთ Zoom, მივუთითოთ სიგრძე და ტექსტის მოცულობა და შემდეგ Ok. შეგვიძლია დორებით ჩავრთოთ ფენა და ვანხოთ, აი ასეთი ეფექტი მივიღეთ, ახლა ისევ დავხუროთ ფენა და გავაგრძელოთ ინსტუმენტების პანელზე ავირჩიოთ ინსტუმეტი ფერით მონიშვნა Select By Color, დავაწკაპუნოთ ერთხელ ტექსტის არეალში და ამის შემდეგ ავირჩიოთ Select და Invert, ახლა კი ეს მონიშნული უნდა შევღებოთ გრადიენტით, ამისათვის ავიღოთ ინსტუმენტი გრადიენტი, ავირჩიოთ ფორმა Linear, ფერი შავიდან თეთრისკენ და მაუსი მივიტანოთ ტექსტზე და ზემოდან ქვემოთ გადავატაროთ მაუსი ტესტს, შემდეგ მოვხნათ ტექსტს მონიშვნა Select და None და ჩავროთ ზედა ფენა. აი ასეთი საინტერესო 3D ტექსტი მივიღეთ, თუმცა შეგვიძლია კიდევ დავამატოთ ეფექტები, ამისათვის ისევ ავირჩიოთ ზედა ფენა და დავაწკაპუნოთ ზედ მაუსის მარჯვენა, ჩამონათვალში ვირჩევთ Alpha to Selection, შემდეგ ავირჩიოთ ინსტრუმენტი ელეფსური მონიშვნა და ასევე ავირჩიოთ მესამე რეჟიმი Subtract from the current selection და მოვხაზოთ ასეთი ოვალური მონიშვნით, შემდეგ გადავიდვართ Select, shrink და შევამციროთ მონიშვნა დაახლოებოთ 2 პიქსელით და Ok, შემდეგ შევქმნათ ახალი გამჭვირვალე ფენა, ამის შემდეგ ისევ გადავდივართ და ვირჩევთ ინსტრუმენტს გრადიეტი და ჩამონათვალში ავირჩიოთ გამჭვირვალე, შემდეგ კი ძირითადი ფერი შევცვალოთ თეთრი ფერით ისრებზე დავაწკაპუნოთ და ადგილები შევუნაცვოლოთ ფერებს, შემდეგ გადავატაროთ მაუსი მონიშნულ ტექსტს დაახლოებით შუამდე, შემდეგ უკვე შეგვიძლია მოვხსნათ მონიშვნა Select, None. იმისათვის, რომ ტექსტი უკეთ ჩანდეს, შეგვიძლია შევცვალოთ ფონიც, მოვნიშნოთ ფონის შრე, ისევ ავირჩიოთ გრადიენტი, შევცვალოთ ძირითადი ფერი, მაგ. ცისფერი, შემდეგ ავირჩიოთ გრადიენტების ფერიდან სასურველი ფერი და ფორმა, მაგ. ფორმას ავირჩევ მე Radial, შემდეგ ვირჩევ ფონის შრე დავაწკაპებ ზედ და მაუსის მაჩვენებელს მივიტან ტექსტის შუაში და გადავაადგილებ მაუსს შუიდან გამოსახულების კუთხისაკენ. როგორც ხედავთ ტექსტს შედარებით მახვილი კუთხეები აქვს და შეგვიძლია ეს კუთხეებიც დავამუშაოთ, ამისათვის ავირჩიოთ შემდეგ შრე, რომელზეც ეფექტია, გადავდივართ მენიუ Filter და Blur შემდეგ კი Gaussian Blur და შევამციროთ, ავირჩიოთ მაგ. 2 პიქსელი და ახლა იგივე პროცედურა შეგვიძლია განვახორციელოთ ძირითად ტექსტზეც, ამისათვის კი მოვნიშნოთ ძირითადი ტექსტის ფენა, შემდეგ Filters და იქვე ავირჩიოთ ბრძანება „Repeat Gaussian Blur” ტექსტის განაწილება წრეზე. ახლა კი ტექსტი გავანაწილოთ წრეზე, ვირჩევთ ახალ გამოსახულებას ზომით 1000X1000-ზე, მივიღბთ კვადრატულ სამუშაო არეალს, ავირჩიოთ ინსტუმენტი ელიფსი და მი პარამეტრებში მოვნიშნოთ ცენტრიდან მონიშვნა Expand From Center, აუცილებელია სამუშაო არეალი გავყოთ 4 ნაწილად, ამისათვის მენიუდან Image, ავირჩიოთ Guides, New Guides (precent) ავირჩიოთ ჰორიზონტალური 50% ისევ Image, ავირჩიოთ Guides, New Guides (precent)და ამ შემთვევაში ვირჩევთ ვერტიკალურს. ახლა ავიღოთ ინსტრუმენტი ელიფსური მონიშვნა მივიტანოთ მაუსი ცენტრში და მოვხაზოთ წრე, პარამეტრებში კი გავათანაბროთ პოზიციის ზომა, შეგვიძლია ხელით გავწეროთ, მე ავირჩევ 900... ახლა კი შევქმნათ ახალი გამჭვირვალე ფენა, შემდეგ კი შევუცლი ფერს, მოვნიშნავ გამჭვირვალე შრეს, შემდეგ ინსტრუმენტი ჩასხმა და ავირჩევ შავ ფერს, შემდეგ კი შევამციროთ მონიშვნა რამდენიმე პიქსელით, ამისათვის Select, Shrink და ჩავწეროთ მაგ.100, შემდეგ კი კლავიატურიდან delete, შემდეგ Select და ავირჩიოთ გადიდება Grow და მივუთითოთ 50, ახლა კი ეს მონიშვნა უნდა გარდავქმანთ კონტურად, Select, To Path და დავაწკაპუნოთ, იმისათვის, რომ დავწმუნდეთ, რომ კონტური შეიქმნა, გადავდივართ ფანჯარაში ფენა და დავაწკაპუნოთ Paths, ჩავურთოთ ხედვა_თვალის გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით და ახლა კი შეგვიძლია გავაუქმოთ მოშნივნა, Select, None. ტექსტის წერის დროს მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ადგილი საიდანაც უნდა დავიწყოთ ტექსტის წერა, კონტური როგორც ხედავთ უწყვეტია, ამიტომ გადავდივართ ფანჯარაში, შრე, შემდეგ ჩანართში კონტური და დავაწკაპუნოთ მაუსის მარჯვენა კონტურზე, ჩამონათვალში ავირჩიოთ Path Tool და აი საკონტროლო წერტილები დაისვა კონტურზე, ავორჩევ იმ წერტილებს რომლებიც ერთმანეთთან ყველაზე ახლოსაა, გავადიდებ არეალს Ctrl ღილაკითა და მაუსის საშუალებით, ინსტრუმენტების ფანჯარაში გავააქტიურებ Edit და წეტილებს შორის დავაწკაპუნებ მაუსს, როგორც ხედავთ აქ კონტური გაწყდება, ეს კი ნიშვავს რომ ტექტის წერა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყება. ახლა კი გადავიდეთ გამჭვირვალე ფენაზე, შემდეგ ავირჩიოთ ინსტრუმენი Text ავირჩიოთ შრიფტის ზომა და შევიტანოთ სასურველი ტექსტი, შემდეგ კი გადავიდეთ ფენების ფანჯარაში და მაუსის მარჯვენა დავაწკაპუნოთ ტექსტის ფენაზე Text Along Path ტექსტის ჩასმა კონტურში, ახლა შეგვიძლია ჩვენი ძირითადი ტექსტი გავთიშოთ, თვალის ღილაკის გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით. შემდეგი ნაბიჯია ტესტი შევღებოთ თეთრად, ამისათვის ჯერ მოვნიშნოთ ფონის შრე, შემდეგ გადავდივართ კონტურების ჩანართში, როგორც ხედავთ აქ მეორე კონტურის შრე დაემატა და სწორედ მოვნიშნოთ ეს შრე, შემდეგ კი შევღებოთ, ამიტომ დავაწკაპუნოთ ზედ მარჯვენა და ავირჩიოთ Path to selection, ახალა კი დავამატოთ კიდევ ერთი გამჭვირვალე შრე ჯერ მოვნიშნოთ ტექსტის შრე, შემდეგ კი დავამატოთ ახალი ფენა, გადავიდეთ ინსტრუმენტების ფანჯარაში და შევღებოთ თეთრად ისრების საშუალებით, გადავანაცვოთ ფერები და შემდეგ Edit, Fill With FG Color, მოვხსნათ მონიშვნა, Select Clear, შემდეგ გადავდივართ ფენების ფანჯარაში, კონტურების ჩანართში გავთიშოთ ორივე კონტურის ხედვა, თვალის გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით. აი მივიღეთ ტექსტსი, ცოტა შეგვიძლია კიდეც გავსწოროთ, ამისათვის მოვნიშნოთ გამჭვირვალე ფენა, შემდეგ დავაწკაპუნოთ ინსტუმენტზე ბრუნვა/Rotate, პარამეტრებში ავირჩიოთ შრე, Direction_Normal, Inetrpolaction_ვირჩევთ Cubic, Clipping_Adjust, შემდეგ დავაწკაპუნოთ გამოსახულებაზე მაუსის საშუალებით დავატრიალოთ სასურველი მიმართულებით.

ახალი დამატებული