მთავარი პორტალის შესახებ კონტაქტი  
 
HTML 5
 
თავი 1. შესავალი

-

შესავალი. პირველი დავალება Hello world!

00:06:10

რედაქტორი და კოდის აკრეფის თავისებურებები

00:06:39

რა არის HTML

00:03:34

ტერმინები

00:04:34

კოდის სტრუქტურა

00:09:04

თავი 2. ტექსტთან მუშაობა

-

ქართულენოვანი ტექსტი

00:05:34

კომენტარები

00:02:33

მუქი, დახრილი და გახაზული ტექსტი

00:05:30

სათაურები და აბზაცი

00:05:23

თავი 3. სიები

-

სიის შექმნა

00:08:23

დანომრილი სიის ატრიბუტები

00:07:53

დაუნომრავი სიებს ატრიბუტები

00:06:19

ჩაშენებული სიები

00:04:35

თავი 4. ცხრილთან მუშაობა

-

ცხრილის ჩასმა

00:10:09

ცხრილის ატრიბუტები

00:08:53

თავი 5. სურათთან მუშაობა

-

სურათის ჩასმა

00:12:41

სურათის ატრიბუტები

00:11:07

თავი 6. ბმულები

-

ბმულის ჩასმა

00:11:27

ბმულის ატრიბუტები

00:07:11

ბმულის სამიზნე ფანჯარა

00:04:00

HTML (Hyper Text Markup Language – ჰიპერტექსტური ინფორმაციის განლაგების ენა) არის ვებ გვერდების შესაქმნელი ენა. უშეცდომოდ ფორმატირებულ HTML დოკუმენტს ასევე ვებ გვერდს უწოდებენ. HTML შექმნა ბრიტანელმა მეცნიერმა ტიმ ბერნს-ლი-მ დაახლოებით 1986-1991 წლებში. ამ ენის მართვას ახორციელებს W3C მსოფლიო ქსელის კონსორციუმი (w3c.org ხელმძღვანელია სერ ტიმოთი ჯონ ბერნს-ლი) და WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group). ამ ვიდეოგაკვეთილებში ვეცდები განახოთ HTML ენის სემანატიკა და განვმარტო ტეგების გამოყენება რაც საკმარისი იქნება მარტივი ვებ გვერდის შესაქმნელად